Kötés: 
kötött
Nyelv: 
Magyar
Kiadás éve: 
2016
Illusztráció: 
képekkel
Oldalszám: 
516
Méret: 
155 x 235 mm
ISBN: 
978-80-8160-050-0
Németh Zsolt
Hitünkből értékek következnek II.
A webshop átalakítás alatt, a rendelési lehetőség jelenleg szünetel.

Sorsszerű, hogy éppen június 4-én, a nemzeti összetartozás napján fogok hoz- zá egy olyan könyv előszavának a megírásához, amely a határokon átívelő ma- gyar nemzetpolitika kiemelkedő harcosának 2002 és 2014 közötti válogatott beszédeit, interjúit és írásait foglalja össze. Sorsszerű, hiszen Trianon tükrében értelmezhető a rendszerváltást követő magyar külpolitikának Antall József ál- tal megfogalmazott három csapásiránya is: az euroatlanti integráció, a szom- szédos országokkal kialakított jó viszony és a határokon átívelő nemzetpoli- tika hármasa. Mi, a Fidesz alapítói kezdetektől fogva ezt az irányt követtük, mert hisszük és valljuk, hogy a magyar külpolitika Trianon után csak a tel- jes magyarságért felelősséget vállaló nemzetpolitika lehet. Annak a szolgálat- nak a követése a politikában, amelyről Esterházy János, a felvidéki magyarság mártír képviselője vagy Németh Géza, a földalatti egyház püspöke, az Erdélyi Gyülekezet lelkipásztora mutatott példát nekünk.

96 évvel Trianon után már teljes jogú tagjai vagyunk az Európai Uniónak, és egyre inkább betöltjük azt a szerepet, amelyet több mint egy évezrede sza- bott ránk hazánk földrajzi és geopolitikai elhelyezkedése. Ebből a munkából Németh Zsolt nemcsak a Külügyminisztérium államtitkáraként és az Ország- gyűlés Külügyi Bizottságának elnökeként, de a bálványosi szabadegyetem szel- lemi atyjaként is derekasan kivette a részét. Legújabb kötete a magyar–magyar párbeszéd egy kritikus időszakába nyújt bepillantást, miközben arról is szá- mot ad, hogy miként kellett már az uniós csatlakozás után újrafogalmaznunk a magyar külpolitika hagyományos előfeltevéseit a nemzetpolitika, az európai és a regionális együttműködés területén.

Az euroatlanti integráció ugyanis, bár fontos előrelépést jelentett, még- sem oldhatta meg Trianonnak az egész magyarságot érintő sorskérdéseit. An- nak ellenére sem, hogy Trianon Európában ahhoz a súlyos örökséghez tarto- zik, amelyet az Unió alapító atyái mindörökre maguk mögött akartak hagy- ni. A mi feladatunk, hogy a mostani változó körülmények között is megőriz- zük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakított nemzetünk szellemi és lelki egységét.

Úgy gondolom, hogy a Kárpát-medencei magyarság megmaradását egy olyan, keresztény gyökereivel, az alapítók célkitűzéseivel azonosuló Európai Unió szolgálja, amely minden egyes nemzetére megőrizendő értékként tekint, s ezért kiáll a különböző nyelvű régiók autonómiája mellett. Egy olyan Közép- Európa segítheti elő az elszakított nemzetrészek megóvását, amelynek orszá- gai megértik és elismerik, hogy a velük élő kisebbségek jogainak biztosítása egyszerre teszi erősebbé az adott közösséget, saját országukat és egész Európát. Ahhoz pedig, hogy ezt elérjük, nekünk tovább kell folytatnunk a kezdeménye- ző külpolitikát, amely ahelyett, hogy másokat szolgai módon követne, min- dig és mindenekelőtt a magyar nemzeti érdeket képviseli. Azt a magyar kül- és nemzetpolitikát, amelyet Németh Zsolt eddigi több mint negyed évszáza- dos politikai pályafutása alatt követett, és mind a mai napig a magáénak vall.

Szeretettel ajánlom ezt a kötetet mindazoknak, akik mélyebben is meg akarnak ismerkedni azokkal az elvekkel és kihívásokkal, vitákkal és küzdel- mekkel, amelyek a 2002 és 2014 közötti időszakban a magyar kül- és nemzet- politikát alapjaiban határozták meg. 

 

Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke