Kötés: 
kötött
Nyelv: 
Magyar
Kiadás éve: 
2017
Illusztráció: 
képekkel
Oldalszám: 
152
Méret: 
200 x 260
ISBN: 
978-80-8160-060-9
Molnár Imre
Jerzy Popiełuszko élete és mártírhalála
A webshop átalakítás alatt, a rendelési lehetőség jelenleg szünetel.

Tisztelt Olvasók, kedves magyar testvérek!

A nemzet életében harminchárom év egy egész nemzedéknyi időt jelent. Márpedig az ő halála óta éppen ennyi idő telt el. Immár több millió, azóta felnőtté vált lengyel szüle- tett 1984 tragikus októbere után, amikor a kommunista titkosszolgálat elrabolta és bestiális módon meggyilkolta Jerzy atyát. Nem véletlenül neveztem őt egyszerűen Jerzy atyának, mindannak ellenére, hogy már oly hosszú ideje nincs közöttünk. Mi, lengyelek ugyanis így szólítottuk őt annak idején, és így nevezzük őt ma is. Ehhez a megszólítás- hoz nem szükséges odaírni a vezetéknevet, mert mindannyian tudjuk, kiről van szó. Ne- künk csak egyetlen Jerzy atyánk volt, van és lesz örökké. Köztársasági elnökként, de elsősorban lengyelként szeretném kifejezni, mennyire örülök annak, hogy Önök kézbe vehetik ezt a Jerzy atyáról szóló könyvet. Örömöm ah- hoz az érzéshez hasonlítható, amit akkor ér- zünk, amikor szeretteinkkel osztjuk meg leg- értékesebb tulajdonunkat. Boldog vagyok, hogy Ti, kedves magyar testvéreink, e kötet- nek köszönhetően jobban megismerhetitek a mi boldog honfitársunk, Jerzy Popiełuszko atya személyét. Számunkra Jerzy atya a kommunizmus elleni harc egyik legfontosabb szimbóluma. A fiatal, karizmatikus lelkipásztor úgy szállt szembe a rendszerrel, hogy arra szólította fel a lengyel népet, ne hódoljanak be a gonosznak, hanem a jóval győzedelmeskedjenek felette. A Hazáért bemutatott szentmiséi tömegeket vonzottak, közösségi összetartozásra neveltek és életben tartották a felszabadulás reményét. Jerzy atya ezért jelentett különösen nagy ve- szélyt a rezsim számára, amely gyűlölte, be- feketítette, megfigyelte, majd végül megölte őt. Gyilkosai örökre el akarták hallgattatni, ám hamar kiderült, hogy mi okozta a halálát, s így üzenete még szélesebb körben és még hangosabban terjedt tovább, mint az az élete során történt. Jerzy atya meggyilkolása véglegesen komp- romittálta a kommunistákat, és úgy Lengyel- országban, mint az egész közép-európai ré- gióban felgyorsította a rezsim bukását. Ma a Szolidaritás mozgalom lelkipásztorát a ke- resztény hit mártírjaként tiszteljük. Meggyő- ződésünk, hogy Jerzy atya rászolgált arra, hogy azok a nemzetek is emlékezzenek rá, amelyek – hozzánk, a lengyelekhez hasonlóan – megtapasztalták a kommunizmus terrorját és kegyetlenségét. Bízom benne, hogy ez a ki- advány is közelebb hozza az ő személyiségét magyar barátainkhoz. Szeretném – és ezt kí- vánom mindkét nemzetnek –, hogy Jerzy atya a mi szabad nemzeteink és szuverén álla- maink közös védőszentjévé váljon. Tanúság- tétele pedig szólítsa meg a magyarokat olyan erővel, amilyen ösztönző hatással van ránk, lengyelekre 33 év óta.

 

Andrzej Duda

a Lengyel Köztársaság elnöke

 

Tisztelt Olvasók!

Mi, magyarok, akik Gellért püspök országa is vagyunk, megtanultuk, hogy az örök érté- kek képviselőit el lehet ugyan hallgattatni, de a kioltott életek egyre hangosabban tesz- nek bizonyságot az igazság mellett. Az őskeresztények is tudták: a mártírok vére magvetés. Hirdetik, hogy a krisztusi gondolatok túlélik a hívőket, sőt, egyre na- gyobb tömegeket hódítanak meg, így nem- csak a saját koruknak szólnak, hanem a kö- vetkező nemzedékek, sőt, más nemzetek életét is befolyásolják. Popiełuszko atya a XX. század keresztény Európát megtagadó, kommunista diktatúrájá- ban is bátran tett tanúságot az igazságról, a sza- badságról, a szolidaritásról és a megbocsátásról. S ezzel hozzájárult ahhoz, hogy Kelet-Közép- Európa nemzetei ne veszítsék el az európai ke- reszténység fonalát, és máig érvényesnek tartsák ezeket az értékeket. Hálával tartozunk, hogy a szovjet járom ledobása után a fiatal lengyel és magyar demokrácia is ezekre az alapokra épül- hetett fel. Ma pedig, amikor a világ számos pontján újra keresztényüldözések zajlanak, Jerzy Popiełuszko gondolatai most is utat mutathat- nak nekünk, XXI. századi keresztényeknek. Engedjék meg, hogy a Popiełuszko atyáról szóló album ajánlásával azt kívánjam: mind- annyian merítsünk erőt keresztény értéke- inken nyugvó közösségeink, a család, a haza és az egyház megvédésére. Soli Deo gloria!

 

Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke